Theatre Architecture Competition 2017 Honourable Mentions

Container Theater -

Jingfan Xue, Hengyuan Yang, Guangpu Li, Lingyang Meng &
Shifei Jin, China

170308

點擊瀏覽下一頁